BRATISLAVSKÉ KOLOKVIUM

Texty, obrazy: žánre a narácie

Miesto: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11 (prednášková sála)

Štvrtok  – 17. 9. 2020

09.00 – 09.30: Registrácia
09.30 – 10.00: Privítanie (Juraj Hamar, Michaela Pašteková)

PANEL 1 – Prednášková sála:
moderuje Miroslav Marcelli
10.00 – 10.45: Peter Michalovič: Variácie na tému znak
10.45 – 11.15: Marián Zouhar: Estetické predikáty a expresívnosť
11.15 – 11.45: Ondřej Sládek: O strukturalismu, sémiotice a české teorii

PRESTÁVKA NA OBED – 12.00 – 13.30

PANEL 2 – Prednášková sála:
moderuje Valerij Kupka
13.30 – 14.00: Bohumil Fořt: Jak estetické jsou narativy?
14.00 – 14.30: Pavol Minár: Reklama a poetika

PRESTÁVKA – 14.30 – 14.45

14.45 – 15.15: Josef Fulka: Jiné hlasy, jiné pokoje: Michel Foucault a gotický román
15.15 – 15.45: Zora Rusinová: Naratív dohľadu v súčasnom umení

PRESTÁVKA – 15.45 – 16.00

PANEL 3 – Prednášková sála:
moderuje Michaela Pašteková
16.00 – 16.30: Miroslav Marcelli: Umenie a dejiny, umenie v dejinách
16.30 – 17.00: Valerij Kupka: Nie je kniha ako kniha (Niekoľko kolokviálnych slov o viac-než-knihách ruských futuristov a konštruktivistov)
17.00 – 17.30: diskusia

Piatok – 18. 9. 2020

PANEL 4 – Prednášková sála:
moderuje Ondřej Sládek
9.30 – 10.00: Michal Babiak: Žánre a výrazové prostriedky slovenskej dramatickej moderny
10.00 – 10.30: Josef Rauvolf : Burroughs střelec…

PRESTÁVKA – 10.30 – 10.45

PANEL 5 – Prednášková sála:
moderuje Peter Michalovič
10.45 – 11.15: Fedor Matejov: Trauma, každodennosť, utópia, exces ako tematicko-žánrové možnosti poézie 60. rokov (Báseň J. Ondruša Jazva, zb. Šialený mesiac z r. 1965)
11.15 – 11.45: Juraj Oniščenko: Obraz a hudba vo filme Sólo Artemia Benkiho
11.45 – 12.30: diskusia

Sprievodný program:

streda 16. 9., 16.00 hod., Lisztova záhrada Univerzitnej knižnice, vchod z Klariskej ulice 1/A:
Peter Michalovič: Ivan Csudai – Vita Circulum Est (Práce na papieri), krst publikácie
štvrtok 17. 9., 17.30 hod., DIVYD – Hummel Music, Klobučnícka 2:
Autogramiáda Davida Kollara
sobota 19. 9., 11.00 hod., Kino Lumiére:
Satanské tango (réžia: Béla Tarr). Lektorský úvod: Peter Michalovič

Na všetky podujatia je vstup iba s rúškom a je potrebné dodržiavať všetky organizátorom nariadené bezpečnostné opatrenia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.