CALL FOR PAPERS 2017

 

Pragmatické dimenzie umenia a estetiky
(konferencia)

Termín konania:
19. – 21. septembra 2017

Miesto konania:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Keynote speakers:
prof. PhDr. Zděnka Kalnická, CSc., doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD., Mgr. Ondřej Dadejík, PhD.

Charakteristika:
Pragmatická perspektíva skúmania poskytuje vynikajúcu príležitosť vnímať sféru estetična vzhľadom na jej funkčnosť, postavenie, ako aj celkový sociálny kontext, v ktorom existuje a ktorý ju v značnej miere formuje. Svojím prístupom tak pragmatická perspektíva odkrýva sféru estetična súčasne v jej priamom prepojení s aktuálnou, mimoestetickou praxou. Cieľom našej konferencie je kriticky reflektovať problematickosť, neopodstatnenosť a vágnosť všeobecne prijímaného, striktného vymedzenia hraníc medzi pragmatickým a estetickým a poukázať na ich rozsiahlu, vzájomnú usúvzťažnenosť, pritom však nestratiť zo zreteľa ani ich rozdielnosť. Pragmatická perspektíva reflexie estetických fenoménov otvára zároveň široké pole vysoko aktuálnych, umenovedných a filozoficko-estetických otázok, umožňuje skúmať závažné, „sociálne a politické dimenzie vzniku, obsahu a fungovania umenia.“ (Z. Kalnická)
Na konferenciu bude nadväzovať knižné vydanie recenzovaného zborníka z konferencie, ktorý predstaví reprezentatívny výber najzásadnejších príspevkov konferencie, rozpracovaných do podoby rozsiahlejších, odborných štúdií.

Tematické okruhy: 

  • Teoretická reflexia filozofickej estetiky pragmatizmu v našom a medzinárodnom kontexte (aktuálnosť koncepcií pragmatizmu, aplikácia metodologických prístupov pragmatizmu v súčasnej kritike umenia a kultúry).
  • Aplikácia estetiky pragmatizmu na vybrané umelecké druhy a žánre, jej možnosti, metódy, prednosti, nedostatky, limity.
  • Funkčnosť a možnosti využitia umenia a mimoumeleckých estetických fenoménov; na ňu nadväzujúca problematika ich pôsobenia na recipientov, problematika estetickej skúsenosti.
  • Pragmatická perspektíva umeleckej tvorby – otvára otázky po spôsobe, technike, prostriedkoch, ako aj limitoch umeleckej tvorby z hľadiska dosiahnutia jej východiskových zámerov.

Abstrakty v rozsahu do 300 slov spolu so stručným životopisom posielajte najneskôr do 15. júna 2017 na adresu: aesthetica1750@gmail.com.

Jazyky konferencie: slovenčina, čeština

Podrobnosti o konferencii (registrácia, program, abstrakty a pod.) budú postupne zverejňované na tejto stránke v sekcii KONFERENCIA 2017.