CALL FOR PAPERS 2018

Umenie, estetika, politika
(konferencia)

Termín konania:
24. – 26. októbra 2018

Miesto konania:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ventúrska 11, Bratislava

Keynote speakers:
prof. Milena Bartlová, CSc., doc. Marie Klimešová, PhD. , prof. Pavel Barša, PhD.

K významným oblastiam estetických skúmaní môžeme nepochybne zaradiť široko rozvrstvený vzťah umenia a politiky, ako aj s ním súvisiacu problematiku ideologických aspektov umenia. V kontexte alarmujúcich spoločensko-politických udalostí posledných rokov (napr. prezidentské voľby v USA, politické turbulencie v Európe, na Blízkom východe) sa táto oblasť skúmania stáva čoraz aktuálnejšou. V teoretických reflexiách umenia čoraz častejšie zaznievajú hlasy po opätovnom preskúmaní možností spoločenskej relevantnosti umenia, po preformovaní jeho spoločenskej úlohy; že práve umenie by malo byť iniciátorom spoločenských zmien a faktorom, ktorý nielen upozorňuje na alarmujúce problémy a napätia v spoločnosti, ale svojou angažovanosťou zároveň vyzýva ku konkrétnym akciám a riešeniam. Z týchto dôvodov tvorí ťažiskový zámer našej konferencie preskúmanie vzájomného vzťahu umeleckého (estetického) a politického v jeho aktuálnej podobe. V danej súvislosti sa súčasne otvára ideálna možnosť kriticky rozanalyzovať vplyv zlomových historických udalostí rokov 1918, 1948 a 1968, ktorých okrúhle výročie si v tomto roku pripomíname, na vývoj, ako aj imanentný charakter nášho umenia.

Tematické okruhy:

  • ambivalentnosť vzťahu umenia a ideológie (t.j. umenie ako prostriedok a nositeľ aspektov vládnucich ideológií a ideologických systémov verzus umenie ako kritický postoj voči politickej hegemónii);
  • politická angažovanosť umenia (miera angažovanosti umenia v súčasnosti, otázky možností revolučného potenciálu umenia, problematika politickosti, resp. apolitickosti umenia a jej konzekvencií);
  • posuny v paradigme chápania umenia vo vzťahu k aktuálnej politicko-spoločenskej situácii;
  • estetizácia politického a politizácia estetického;
  • politiky kultúrnych inštitúcií (múzeá, galérie, kultúrne centrá a i.);
  • reflexia významných historických medzníkov v česko-slovenskom kontexte (1918, 1948, 1968) z perspektívy estetiky, dejín a teórie umenia, kultúrnych a vizuálnych štúdií.


Abstrakty
v rozsahu do 300 slov spolu so stručným životopisom posielajte najneskôr
do 15. júla 2018 na adresu: aesthetica1750@gmail.com.

Informácia o akceptácii príspevku Vám bude zaslaná do 20. júla 2018.

Konferenčné príspevky budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku.

Konferenčný poplatok: 40 eur (doktorandi a členovia SAE 20 eur)

Konferenčný poplatok uhradiť prevodom na číslo účtu SAE najneskôr do 30. 9. 2018 (alebo v hotovosti v prvý deň konferencie):

SK1275000000004021805682
VS 102018

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Vlastník účtu: Slovenská asociácia pre estetiku
Potvrdenie o prijatí poplatku Vám bude odovzdané osobne počas konferencie.

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Mgr. Peter Brezňan, PhD.
Mgr. Viktória Oroszová

CFP na stiahnutie vo forme .pdf: TU

 

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom