CALL FOR PAPERS 2022

Slovenská asociácia pre estetiku v spolupráci s Katedrou estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozývajú na česko-slovenskú konferenciu

Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov)
19. – 21. októbra 2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Keynote speakers: 
– prof. dr hab. Anna Gemra 
(Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Poľsko) 

– prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. a prof. Marián Zervan, CSc. 
(Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)

– doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, PhD. 
(Katedra teorie a dějin umění, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká republika)

Hoci pojem kánon môže na prvý pohľad pôsobiť archaicky, diskusia o ňom a o tom, čo privádza na myseľ a čo znamená, možno nikdy nebola naliehavejšia a potrebnejšia. Majú dnes, v tekutej a nestabilnej ére, v ktorej už aj estetické súdy za nás často vykonávajú algoritmy, zmysel nami definované súbory pravidiel a regulatívov? Ústredným zámerom konferencie je, aj v súlade s ideou tzv. paralelných kánonov, odborná reflexia siete podľa možnosti čo najširších kontextov, potenciálnych interpretácií a rozličných referenčných rámcov predmetnej problematiky.

V takto široko vymedzenom poli témy sa otvára dostatočný priestor na uvažovanie o tom, ako kánony napríklad jestvujú v pnutí medzi minulosťou a súčasnosťou (eventuálne budúcnosťou), stabilitou/stálosťou a dynamikou/zmenou, inklúziou a exklúziou, otvorenosťou a zatvorenosťou, normatívnosťou či konvenciou a nekonformnosťou (alebo invenčnosťou).

Nemenej podstatným leitmotívom zamýšľanej a programovo hranice odborov či umeleckých druhov prekračujúcej reflexie kánonov je potom tiež to, že kánony existujú v široko rozpriestranenej sieti vzťahov a súvislostí – môžu byť napríklad predmetom ideologickej polemiky či kritiky ideologickosti, taktiež môžu byť, keďže sú akosi apriórne späté s minulosťou, chápané ako pendant umeleckých programov či manifestov ako svojho druhu normatívnych rukovätí umenia budúcnosti.

Vzhľadom na interdisciplinárny a transgresívny charakter problematiky kánonov sa estetika ako esenciálne syntetizujúca humanitnovedná disciplína javí ako vhodný východiskový rámec, vítané sú však v súlade s povahou objektu záujmu aj príspevky z oblasti filozofie, teórie a dejín umenia, vizuálnych a kultúrnych štúdií, kulturológie, filmovej vedy, divadelnej vedy, literárnej vedy, kultúrnej antropológie, religionistiky atď.

Abstrakty v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu do 300 slov spolu so stručným životopisom posielajte najneskôr do 25. júna 2022 na adresu: aesthetica1750@gmail.com.

Informácia o akceptácii príspevku bude zaslaná do 15. júla 2022. 

Konferenčné príspevky budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Konferenčný poplatok: 50 eur (doktorandi a členovia SAE 30 eur)
Konferenčný poplatok uhradiť prevodom na číslo účtu SAE najneskôr do 15. 10. 2022 alebo v hotovosti v prvý deň konferencie:

SK1275000000004021805682
VS 102019
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX
Vlastník účtu: Slovenská asociácia pre estetiku

Potvrdenie o prijatí poplatku Vám bude odovzdané osobne počas konferencie.

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Mgr. Peter Brezňan, PhD. 
Mgr. Martin Boszorád, PhD. 

Všetky ďalšie podrobnosti a pokyny ku konferencii budú postupne zverejňované 
na stránke SAE: https://aesthetica1750.wordpress.com

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.