KEYNOTE SPEAKERS

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.  

Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde do roku 1995 pôsobila na Katedre estetiky. Od roku 1995 pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Odborne sa profiluje na oblasť súčasnej filozofie a estetiky, najmä na pragmatizmus, hermeneutiku, hlbinnú psychológiu C. G. Junga a feminizmus, ktoré vo svojom skúmaní filozoficko-estetických problémov a pri interpretáciách jednotlivých umeleckých diel prepája. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku estetickej skúsenosti (najmä vo fenomenológii, hermeneutike a pragmatizme), filozoficko-estetickú koncepciu Johna Deweyho (vrátane ďalšieho vývoja anglo-americkej estetiky), metaforu vo filozofickom myslení, využitie genderovej optiky pri interpretácii dejín filozofie a najmä konkrétnych umeleckých diel, estetickú valorizáciu živlu vody a význam hmatu v umení. Je autorkou niekoľkých monografií, napr. Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (2002), Třetí oko. Filozofie, umění, feminizmus (2005), Filozofie a feminizmus (2010), Concept and Image. Intersections of Philosophy and Art (2013). Podieľala sa na kolektívnej monografii Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air (2001) a editovala knihu Water and Women in Past, Present and Future (2007). Prekladá odbornú literatúru z angličtiny: Umberto Eco: Interpretácia a nadinterpretácia, 1995, Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu, 1997, podieľala sa na prekladoch textov W. Jamese v knihe Pragmatizmus. Malá antológia filozofie XX. storočia (ed. E. Višňovský a F. Mihina), 1998, a v spolupráci s E. Višňovským preložila knihu Richarda Shustermana Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života, 2003, kde je autorkou doslovu.

doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD. 

Je filmová bádateľka, prekladateľka a poetka. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, kde pôsobí ako docentka. Prednáša teóriu a dejiny dokumentárnej tvoby a vedie semináre venované predovšetkým rétorike dokumentárneho filmu. Z francúzštiny prekladá prózu, poéziu aj odbornú literatúru. Vydala štyri knihy poézie, Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012) a Imunita (2016). Je autorkou vedeckej monografie Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (2009) a spoluautorkou a editorkou kníh Dokumentárny film v krajinách V4 (2014) a Nový slovenský film (2015, s Katarínou Mišíkovou).

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 

Vyštudoval estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Orientuje sa predovšetkým na dejiny a súčasnosť pojmu estetickej skúsenosti, a to v rámci kontinentálnej, ako aj v rámci anglo-americkej tradície. Súvisejúcimi oblasťami jeho záujmu sú súčasné reflexie povahy prírodného krásna, environmentálna estetika a estetika krajiny. Pôsobí na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a v Ústavu vied o umení a kultúre Filozofickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Medzi jeho publikácie z poslednej doby patria knihy: Druhá příroda / Second Nature (UMPRUM, 2015, spoločne s Pavlom Stercom, Janom Brožom a Janom Horčíkom), Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí (Karolinum, 2015, spoločne s Olgou Lomovou a Vlastimilom Zuskou) a štúdie: „Zkušenost a struktura: Johna Deweyho a Jana Mukařovského cesta k estetické teorii“ (In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2016), alebo „Kontrast bez diskontinuity: Život jako umění ve filosofii Johna Deweyho“ (AUC – Philosophica et Historica, 2017).