KEYNOTE SPEAKERS

prof. Milena Bartlová, CSc.5992276-blog-milena-bartlova

Historička umenia, zaoberá sa dejinami stredovekého umenia, metodológiou a historiografiou odboru, muzeológiou, vizuálnymi štúdiami a štátnou/národnou identitou. Venuje sa vedeckovýskumnej aj kurátorskej činnosti, píše tiež kultúrno-politické komentáre. V súčasnosti prednáša na UMPRUM v Prahe. Je autorkou monografií Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490 (Academia: Praha 2015), Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (Argo: Praha 2012) a tiež spoluautorkou publikácií Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity (VŠUP: Praha 2017) či Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu (VŠUP: Praha 2015).
Viac informácií o autorke.

doc. Marie Klimešová, PhD.klimesova

Historička umenia a kurátorka. Absolvovala katedru dejín a teórie umenia FFUK (1970-1976), Ph.D. (2005), habilitáciu (2010). Pôsobila v Národnej galérii v Prahe (v rokoch 1977-1981 a 1997-2002), v ÚTDU ČSAV (1981-1987) a v Galérii hl. mesta Prahy (1987-1997). Od roku 2003 prednáša na Ústave pre dejiny umenia FFUK so zameraním na umenie 40.- 80. rokov 20. storočia. Je členkou AICA, v rokoch 2005-2008 bola predsedníčkou Uměleckohistorické společnosti.
Už v období normalizácie sa podieľala na významných neoficiálnych výstavách súčasného umenia, po roku 1989 potom realizovala dôležité syntetické výstavy zamerané predovšetkým na rehabilitáciu a nové zhodnotenie českého umenia druhej polovice 20. storočia, najmä 40. a 50. rokov (Ohniska znovuzrození: České umění 1956 ̶ 1963; Roky ve dnech: České umění 1945 ̶ 1957). Systematickým prieskumom tvorby umelcov, ktoré považuje v danom období za kľúčové, zavŕšila mnohými autorskými retrospektívami aj výstavami, v ktorých analyzuje dielo prostredníctvom subtílnejšieho uhla pohľadu (napr. Sekal a Japonsko). Všetky výstavné projekty sú spojené s publikáciami, či už v podobe katalógu alebo knihy.
Viac informácií o autorke.

prof. Pavel Barša, PhD.barsa

Český politológ. Vyštudoval filozofiu a politickú ekonómiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a politickú vedu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. V roku 2006 sa stal profesorom na Ústave politických vied Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde v súčasnosti prednáša politickú a sociálnu teóriu. Od roku 2002 je tiež výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Témami jeho kníh sú nacionalizmus, nové sociálne hnutia, feminizmus, politika pamäte a orientalizmus. Poslednou knihou sú Cesty k emancipácii (Praha: Academia 2015). Je tiež autorom publikácií Orientálcova vzpoura (Praha: Dokořán, 2001) či Paměť a geonocida: Úvahy o politice holocaustu (Praha: Argo, 2011) a množstva ďalších. Spolu s Josefom Kulkom vydali knihu Michel Foucault: politika a estetika (Praha: Dokořán, 2005).
Viac informácií o autorovi.