Pragmatické dimenzie umenia a estetiky

Termín konferencie: 19. – 21. september 2017

Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Hlavní rečníci: prof. PhDr. Zděnka Kalnická, CSc., doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD., Mgr. Ondřej Dadejík, PhD.

Cieľom konferencie je kriticky reflektovať problematickosť, neopodstatnenosť a vágnosť všeobecne prijímaného, striktného vymedzenia hraníc medzi pragmatickým a estetickým a poukázať na ich rozsiahlu, vzájomnú usúvzťažnenosť, pritom však nestratiť zo zreteľa ani ich rozdielnosť. Pragmatická perspektíva reflexie estetických fenoménov otvára zároveň široké pole vysoko aktuálnych, umenovedných a filozoficko-estetických otázok, umožňuje skúmať závažné, „sociálne a politické dimenzie vzniku, obsahu a fungovania umenia.“ (Z. Kalnická).
V úsilí realizovať daný cieľ bude konferencia zameraná na štyri hlavné, tematické okruhy:

1. Teoretická reflexia filozofickej estetiky pragmatizmu v našom a medzinárodnom kontexte (aktuálnosť koncepcií pragmatizmu, aplikácia metodologických prístupov pragmatizmu v súčasnej kritike umenia a kultúry).
2. Aplikácia estetiky pragmatizmu na vybrané umelecké druhy a žánre, jej možnosti, metódy, prednosti, nedostatky, limity.
3. Funkčnosť a možnosti využitia umenia a mimoumeleckých estetických fenoménov; na ňu nadväzujúca problematika ich pôsobenia na recipientov, problematika estetickej skúsenosti.
4. Pragmatická perspektíva umeleckej tvorby – otvára otázky po spôsobe, technike, prostriedkoch, ako aj limitoch umeleckej tvorby z hľadiska dosiahnutia jej východiskových zámerov.

Na konferenciu bude nadväzovať knižné vydanie recenzovaného zborníka, ktorý predstaví reprezentatívny výber najzásadnejších príspevkov konferencie, rozpracovaných do podoby rozsiahlejších, odborných štúdií. Jeho ambíciou je podať súbor čo najrelevantnejších a najaktuálnejších skúmaní reflektujúcich rozsiahle spektrum pragmatických dimenzií v estetike a umení.

pragmatizmus_plagat_final