KONFERENCIA 2018

Umenie, estetika, politika 

Termín konferencie: 24. – 26. októbra 2018

Miesto konania: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11, Bratislava

Keynote speakers: prof. Milena Bartlová, CSc., doc. Marie Klimešová, PhD. , prof. Pavel Barša, PhD.

K významným oblastiam estetických skúmaní môžeme nepochybne zaradiť široko rozvrstvený vzťah umenia a politiky, ako aj s ním súvisiacu problematiku ideologických aspektov umenia. V kontexte alarmujúcich spoločensko-politických udalostí posledných rokov (napr. prezidentské voľby v USA, politické turbulencie v Európe, na Blízkom východe) sa táto oblasť skúmania stáva čoraz aktuálnejšou. V teoretických reflexiách umenia čoraz častejšie zaznievajú hlasy po opätovnom preskúmaní možností spoločenskej relevantnosti umenia, po preformovaní jeho spoločenskej úlohy; že práve umenie by malo byť iniciátorom spoločenských zmien a faktorom, ktorý nielen upozorňuje na alarmujúce problémy a napätia v spoločnosti, ale svojou angažovanosťou zároveň vyzýva ku konkrétnym akciám a riešeniam. Z týchto dôvodov tvorí ťažiskový zámer našej konferencie preskúmanie vzájomného vzťahu umeleckého (estetického) a politického v jeho aktuálnej podobe. V danej súvislosti sa súčasne otvára ideálna možnosť kriticky rozanalyzovať vplyv zlomových historických udalostí rokov 1918, 1948 a 1968, ktorých okrúhle výročie si v tomto roku pripomíname, na vývoj, ako aj imanentný charakter nášho umenia.

Tematické okruhy:

  • ambivalentnosť vzťahu umenia a ideológie (t.j. umenie ako prostriedok a nositeľ aspektov vládnucich ideológií a ideologických systémov verzus umenie ako kritický postoj voči politickej hegemónii);
  • politická angažovanosť umenia (miera angažovanosti umenia v súčasnosti, otázky možností revolučného potenciálu umenia, problematika politickosti, resp. apolitickosti umenia a jej konzekvencií);
  • posuny v paradigme chápania umenia vo vzťahu k aktuálnej politicko-spoločenskej situácii;
  • estetizácia politického a politizácia estetického;
  • politiky kultúrnych inštitúcií (múzeá, galérie, kultúrne centrá a i.);
  • reflexia významných historických medzníkov v česko-slovenskom kontexte (1918, 1948, 1968) z perspektívy estetiky, dejín a teórie umenia, kultúrnych a vizuálnych štúdií.

Tu klikni pre CALL FOR PAPERS.