KONFERENCIA 2019

Estetika centra a periférie/centrum a periféria estetiky 

23. – 25. októbra 2019
Univerzitná knižnica v Bratislave

Keynote speakers:
Mgr. Jana Ambrózová, PhD. (Katedra etnológie a folkloristiky, FF UKF, Nitra)
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Praha, ČR)
doc. Max Ryynänen, PhD. (Department of Art, Aalto University, Helsinki, Fínsko)

Program nájdete tu. Anotácie prednášok zas tu.

Vzťah centra a periférie, resp. stredu a okraja alebo tiež – o čosi voľnejšie poňaté – vnútra (jadra) a vonkajška („obalu“) je mimoriadne rozpriestranenou témou, a to vonkoncom nielen v kontextoch estetiky či uvažovania o umení a kultúre. Hoci problém vzťahu modelových všeobecnín centra a periférie predstavuje nepochybne interdisciplinárny problém a ďaleko presahuje oblasť estetiky (smerom k politológii, sociológii, ekonómii, jazykovede atď.), ambíciou konferencie je podrobiť predmetnú koreláciu analýze ťažiskovo v spojitosti práve s estetikou, čo však neznamená, že potenciálne presahy k iným disciplínam nie sú žiaduce či prinajmenšom potenciálne produktívne. Platí napokon, že jednotlivé problémové okruhy, v rámci ktorých môže byť otázka vzťahu centra a periférie „upotrebiteľná“ (exemplárne vzťah dominantnej kultúry a subkultúr) sa dotýkajú tak estetiky, ako aj iných odborov. Spojenie estetiky a vzťahu centra a periférie má dvojaký rozmer:

1: ten, v ktorom je korelácia centrum a periféria objektom/predmetom záujmu estetiky a 2: ten, v ktorom je korelácia centrum a periféria jedným z „predikátov“ záujmu/záujmov estetiky. Účastníkom konferencie sa ponúka – okrem reflexie problematiky centra a periférie v kontexte konkrétneho estetického či umeleckého „materiálu“ (tematologická reflexia literatúry, genologická reflexia filmu či hudby, semiotická reflexia módy a životného štýlu a pod.), priestor klásť si mimo iných trebárs aj nasledujúce otázky:

  • Aké referenčné pole majú pojmy centrum a periféria v kontextoch estetiky?
  • Akými spôsobmi sa s pojmami centrum a periféria dá zaobchádzať v rámci reflexie konkrétneho umeleckého či kultúrneho materiálu?
  • Ktoré témy a prístupy sú či mali by byť v súčasnosti v rámci odboru dominantné a ktoré, naopak, marginalizované?
  • Aké je postavenie estetiky v „sieti“ humanitných a spoločenských vied?
  • Možno binárnu opozíciu centrum/periféria vnímať – podobne ako opozíciu vysoké/nízke – ako bariéru pri vynášaní estetických súdov?

Súčasťou konferencie bude aj anglický panel, ktorý bude viesť Max Ryynänen:

IS AESTHETICS MARGINAL FOR A REASON OR HAS CULTURAL STUDIES JUST STOLEN ITS ROLE?

This panel will investigate the relationship of cultural studies and aesthetics. Since its birth in the 1950s and 1960s cultural studies has become a major field of artistic and cultural research. At the same time the role of aesthetics has become marginalized. From time to time it is of course hard to even distinguish where aesthetics ends and cultural studies starts (e.g. Lawrence Grossberg, bell hooks, Richard Shusterman), but as cultural studies so often discusses experience, cultural hierarchies and taste, one could ask: has it stolen the role of aesthetics? Looking at traditional aesthetics one can of course ask if cultural studies was originally needed to force also aesthetics to change, as aesthetics some decades ago was quite conservative (e.g. only about highbrow). If nothing else, a discussion of the roles of these disciplines (how much are they doing the same work?) could provide understanding also about aesthetics itself.