PROGRAM

Umenie, estetika, politika

Medzinárodná konferencia, Bratislava, 24. – 26. október 2018
Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

STREDA – 24. 10. 2018

09.00 – 09:45: Registrácia
09:45 – 10.00: Privítanie

PANEL 1 – Prednášková sála:
moderuje Zora Prušková
10.00 – 10.30: Michal Babiak
Umenie je pokračovanie politiky inými prostriedkami
10.30 – 11.00: Nadežda Lindovská
Slovenské divadelné amazonky a Víťazný február
11.00 – 11.30: Nora Nagyová
Divadelné svedectvá o osobnostiach politických dejín Slovenska (K esteticko-režijným koncepciám inscenácií Tiso a Dr. Gustáv Husák)
11.30 – 12.00: Erich Mistrík
“Hra na fujaru a pokrok” (Politizácia estetického)

PANEL 2 – Info room USA:
moderuje Peter Brezňan
10.00 – 10.30: David Skalický
Politika označování: Umění v boji o význam
10.30 – 11.00:: Juraj Oniščenko
Niekoľko poznámok k problematike politiky a moci v estetickej koncepcii Waltera Benjamina
11.00 – 11.30: Norbert Lacko
Estetika a mocenský vzťah
11.30 – 12.00: Fedor Matejov
Nemyslené a vytesnené (dobová kontextualizácia eseje M. Hamadu Sizyfovský údel)

PRESTÁVKA NA OBED – 12.00 – 13.30 

PANEL 3 – Prednášková sála:
moderuje Michal Babiak
13.30 – 14.00: Zuzana Bartošová
Svet slobody versus svet ideológie (Slovenské výtvarné umenie okolo roku 1968)
14.00 – 14.30: Johana Lomová
Politicky nepřípustné psaní o umění (Cenzorské zásahy do výtvarných časopisů poloviny 60. let)
14.30 – 15.00: Helena Musilová
Rok 1968 a (ne)angažované (vytvarné) umění a jeho prezentace na výstavách a ve veřejném prostoru

PRESTÁVKA NA KÁVU – 15.00 – 15.30

PANEL 3 – Prednášková sála (pokračovanie):
15.30 – 16.00: Veronika Rollová
Proměna koncepce výzdoby Pražského metra po roce 1968
16.00 – 16.30: Monika Mitášová / Marian Zervan
Architektonické dielo Vladimíra Deděčka v politických kontextoch
16.30 – 17.00: Peter Michalovič
Triedy, ideológie a umelecké diela

KEYNOTE – Prednášková sála:
uvedie Miloš Ševčík
17.15 – 18.30: Milena Bartlová
Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech

19:00: Československý večer
Kaviareň Škodovka, Medená 21

ŠTVRTOK – 25. 10. 2018

KEYNOTE – Prednášková sála:
uvedie Zuzana Bartošová
9.00 – 10.00: Marie Klimešová
Čeští umělci versus milníky totalitní historie

PRESTÁVKA NA KÁVU – 10.00 – 10.30

PANEL 4 – Prednášková sála:
moderuje Michaela Pašteková
10.30 – 11.00: Juraj Malíček
Humor ako manifest, svetonázor a ideológia – politická satira v aktuálnych popkultúrnych naratívoch
11.00 – 11.30: Lenka Lee / Ondřej Krajtl
Drobné revoluce: streetartové umění v kulisách každodennosti
11.30 – 12.00: Martin Boszorád
Excerpty z kádrového profilu Supermana

PANEL 5 – Info room USA:
moderuje Petra Baďová
10.30 – 12.00
Sabrina Muchová: Estetická svoboda a politická rovnost v koncepci Christopha Menkeho
Tereza Arndt: Kultura vzpomínaní a materializovaná paměť
Michaela Brejcha: K evidenci a zhodnocení uměleckých částí Sbírky Muzea dělnického hnutí
David Sajvera: Umění a politika ve věku obrazu světa

PRESTÁVKA NA OBED – 12.00 – 13.30 

PANEL 6 – Info room USA:
moderuje Martin Boszorád
13.30 – 14.00: Zora Prušková
Estetizácia politického komunikátu v paradigme kultúrnej antropológie. Produktívne presahy literárnych fikcií (Pohľad na povojnovú románovú tvorbu v slovenskom literárnom prostredí).
14.00 – 14.30: Peter Žiak
Michel Houellebecq a kríza francúzskej identity
14.30 – 15.00: Michaela Pašteková
Fotografia medzi dokumentom a umením (interpretačné stratégie utečeneckej krízy)

PANEL 7 – Prednášková sála:
moderuje David Skalický
13.30 – 14.00: Martin Kolář
Politika reprezentace, politika pohledu
14.00 – 14.30: Lukáš Makky
Sloboda, manipulácia, autenticita: interpretačné paradigmy posthistorického umenia a hľadanie charakteru jeho výpovede.
14.30 – 15.00: Ondřej Dadejík
Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění

PRESTÁVKA NA KÁVU – 15.00 – 15.30

PANEL 7 – Prednášková sála (pokračovanie):
15.30 – 16.00: Naďa Hlaváčková / Miloš Ševčík
Dekódování tancem a stávaní se divochem v úvahách Josého Gila
16.00 – 16.30: Július Fujak
Nezávislosť v kultúre a umení ako slobodné sebautváranie sa

KEYNOTE – Prednášková sála:
uvedie Ondřej Dadejík
16.45 – 18.00: Pavel Barša
Mise střední Evropy

18.30: Konferenčná večera
Reštaurácia Zelený Rodrigéz, Zámocká 36

PIATOK – 26. 10. 2018

PANEL 8 – Info room USA:
moderuje Juraj Malíček 
10.00 – 11.30:
Lucia Valková: Angažované divadlo – osveta spoločnosti
Viliam Nádaskay: Podoby socialistického realizmu ako pojmu v kontexte slovenskej literárnej vedy po roku 1948
Michal Kočiš: Úloha centier nezávislej kultúry v postfaktuálnej dobe

PANEL 9 – Prednášková sála:
moderuje Lukáš Makky
10.00 – 10.30: Barbora Řebíková
Etika současného umění
10.30 – 11.00: Slávka Kopčáková
Budovanie regionálnej hudobnej kultúry na Slovensku po r. 1918 – východiská, národné idey a ich nositelia (Pavol Gallo)
11.00 – 11.30: Petra Baďová
„Panelák“ verzus chalúpka  (sonda do estetiky socialistického bývania a tradičnej ľudovej architektúry)
11.30 – 12.00: Peter Brezňan
Absencia zmyslu v opozícii k afirmatívnosti umenia;  Adornovo čítanie Becketta

Koniec.
Zmena programu vyhradená.