VÝZVY ESTETIKY 21. STOROČIA

Projekt zastrešuje tri estetické kolokviá, ktoré sa počas jesene 2020, resp. v zime 2021 uskutočnia na troch estetických pracoviskách – na Katedre estetiky FF UK v Bratislave, na ULUK v Nitre a na IESPES v Prešove. Ich cieľom je otvoriť diskusie o aktuálnych výzvach estetiky ako vednej disciplíny, ale aj prispieť k ešte bližšej spolupráci medzi kľúčovými katedrami s výučbou estetiky na Slovensku. Supervíziu nad celým projektom má Slovenská asociácia pre estetiku. 

Bratislavské kolokvium s názvom Texty, obrazy: žánre a narácie si kladie za cieľ artikulovať základné problémy súčasného estetického myslenia a zároveň načrtnúť niektoré spôsoby ich riešenia. Akcent kolokvia je položený predovšetkým na aktuálne chápanie komplikovaných vzťahov medzi slovami a obrazmi, na mediálny aspekt výrazových plánov systémov symbolických, ikonických a indexových znakov, ako aj na problém zmeny výrazových prostriedkov a ich miesto v generovaní nových významov umeleckých diel. Do pozornosti sa dostane aj problém narácie, hlavne umeleckej. S pragmatikou recepcie je tesne prepojená aj otázka žánrov, predovšetkým využívanie žánrovej produkcie v umení a preto je dôležité všímať si nielen zmeny tradičných, ale aj konštitúciu nových žánrov či iných stabilizovaných foriem v umení. Súčasťou kolokvia bude aj okrúhly stôl na tému Umenie, interpretácia, kritika. 

Názov prešovského kolokvia je Banalita, estetika a každodennosť: paralely, divergencie, súvislosti. Estetika každodennosti predstavuje v odbornom diskurze neustále narastajúcu množinu tém a problémov a je istou kritickou reakciou na umenie ako doménu estetického. Témou kolokvia je dôraz na skutočnosti, javy, situácie a (estetické) objekty, ktoré bežne definujeme ako banálne: estetické preverenie je dôležité realizovať v širšom interdisciplinárnom dialógu. Hlavným cieľom kolokvia je v interdisciplinárnom a internacionálnom dialógu lokalizovať a prepojiť estetické, filozofické, umelecké a sociologické aspekty kvality banálnosti ako súčasti každodenného života. 

Cieľom kolokvia Sympo(p)sion v Nitre bude vytvorenie platformy umožňujúcej stretnutie odborníkov na populárnu kultúru z rôznych kútov Európy, ktorí v rámci medzinárodného a medziodborového dialógu budú v príspevkoch reagovať na tému „Popkultúra pars pro toto“. Leitmotívom prednášok budú popkultúrne artefakty synekdochicky reprezentujúce populárnu kultúru, resp. zachytávajúce jej najfundamentálnejšiu esenciu. Podujatie ponúka nielen možnosť parciálne zachytiť zreteľahodné obsahy a cez ne i charakter populárnej kultúry, ale tiež príležitosť pre rečníkov tematizovať (g)lokálne popkultúrne fenomény či obsahy, ktoré oni sami vnímajú vo vzťahu k populárnej kultúre ako reprezentatívne.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom