KONFERENCIA 2022

Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov)

Tradičná slovensko-česká konferencia sa v roku 2022 vracia opäť na Slovensko, ale tentoraz vymeníme Bratislavu za Nitru. Hosťujúcim pracoviskom bude ULUK – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre. Konferencia, ktorá sa uskutoční od 19. do 21. októbra 2022

Keynote speakers:
– prof. dr hab. Anna Gemra
(Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Poľsko)
– prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. a prof. Marián Zervan, CSc.
(Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)
– doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, PhD.
(Katedra teorie a dějin umění, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká republika)

Hoci pojem kánon môže na prvý pohľad pôsobiť archaicky, diskusia o ňom a o tom, čo privádza na myseľ a čo znamená, možno nikdy nebola naliehavejšia a potrebnejšia. Majú dnes, v tekutej a nestabilnej ére, v ktorej už aj estetické súdy za nás často vykonávajú algoritmy, zmysel nami definované súbory pravidiel a regulatívov? Ústredným zámerom konferencie je, aj v súlade s ideou tzv. paralelných kánonov, odborná reflexia siete podľa možnosti čo najširších kontextov, potenciálnych interpretácií a rozličných referenčných rámcov predmetnej problematiky.
V takto široko vymedzenom poli témy sa otvára dostatočný priestor na uvažovanie o tom, ako kánony napríklad jestvujú v pnutí medzi minulosťou a súčasnosťou (eventuálne budúcnosťou), stabilitou/stálosťou a dynamikou/zmenou, inklúziou a exklúziou, otvorenosťou a zatvorenosťou, normatívnosťou či konvenciou a nekonformnosťou (alebo invenčnosťou).
Nemenej podstatným leitmotívom zamýšľanej a programovo hranice odborov či umeleckých druhov prekračujúcej reflexie kánonov je potom tiež to, že kánony existujú v široko rozpriestranenej sieti vzťahov a súvislostí – môžu byť napríklad predmetom ideologickej polemiky či kritiky ideologickosti, taktiež môžu byť, keďže sú akosi apriórne späté s minulosťou, chápané ako pendant umeleckých programov či manifestov ako svojho druhu normatívnych rukovätí umenia budúcnosti.
Vzhľadom na interdisciplinárny a transgresívny charakter problematiky kánonov sa estetika ako esenciálne syntetizujúca humanitnovedná disciplína javí ako vhodný východiskový rámec, vítané sú však v súlade s povahou objektu záujmu aj príspevky z oblasti filozofie, teórie a dejín umenia, vizuálnych a kultúrnych štúdií, kulturológie, filmovej vedy, divadelnej vedy, literárnej vedy, kultúrnej antropológie, religionistiky atď.